نامه های پذیرش قطعی است

 

با پایان یافتن مراحل داوری چکیده  های ارسالی به دبیرخانه کنفرانس، نامه های پذیرش مربوط به مقالاتی که حائز شرایط بوده اند به نشانی ایمیل شرکت کنندگان ارسال گردید. پس از ارسال این نامه ها کلیــه چکیــده های پذیرفته شـده به وضعیت «نیـازمند ویرایش» تغییــر یافتند تا نویسنــدگان بتوانند در صــورت نیــاز، به اعمـال ویرایش لازم به تشخیص خودشان و یا بنـا به توصیــه داوران اقدام نمـــوده و در صــورت تمایل به چاپ مقاله کامل خود در مجمـوعه مقالات کنفـرانس و نشریات منتخب و استفاده از امتیاز مربوط به آن، فایل مقاله کامل را نیز بارگذاری کنند. لازم به یادآوری است که گزینـه ویرایش چکیــده و ارسـال مقاله کامل، اختیــاری بوده و نامه های ارســالی نشان دهنده پذیرش قطعی هستند. فرآینــد داوری مقالات جهت پذیرش به پایان رسیــده و نامه پذیرش دیگـری ارســال نخــواهد شد.و

Auther: داود امینی
Date:1396/12/19

Name :
E-mail:
Image code:
Comment:طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان