سخنراني پروفسور ویدوسون و پروفسور سیدلهافر
جدول برنامه حرکت قطارهای ریل باس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
چکیده سخنرانی های کلیدی و اصلی و فهرست مقالات پذیرفته شده
مهلت ثبت نام شرکت کنندگان بدون مقاله و کارگاه های آموزشی کنفرانس
شرایط ارسال پستی بسته کنفرانس به نشانی نویسندگان
آخرین مهلت ارسال مقاله کامل و پرداخت هزینه ها
فوری: درخواست ارسال بیوگرافی کوتاه و عکس ارائه دهندگان مقالات
اطلاعیه اسکان شرکت کنندگان در کنفرانس
نامه های پذیرش قطعی است
CELS2 Workshops Open for Registration
راهنمای انتخاب میزان هزینه های شرکت در کنفرانس
راهنمای کامل ویرایش نهایی چکیده و ارسال مقاله کامل
آخرین مهلت ارسال چکیده و مقاله کامل
مهلت ارسال چکیده به دبیرخانه کنفرانس روز سی ام بهمن 1396 و مهلت ارسال مقاله کامل، ثبت نام نهایی و پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس روز 28 اسفند 1396 تعیین شده است
شیوه پرداخت الکترونیکی هزینه های شرکت در کنفرانس
کلیه مراحل پرداخت هزینه های شرکت در کنفرانس بصورت آنلاین و از طریق یکی از کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب صورت می پذیرد
Submissions Received Acceptance Letters
The corresponding authors of the first round of submissions to CELS2 that have met the requirements of the conference were granted acceptance letters last week.
CELS2 is indexed in ISC now
The second national conference on English Language Studies: Applied Linguistics Perspectives on EFL has been indexed by the Islamic World Science Citation Center (ISC).
Conference News
CELS2 Scientific Committee is inviting all faculty members of universities and research centers to join CELS2 Reviewers Committee.
Conference News
CELS2 scientific committee has decided that the issuance of acceptance to presentation proposals be based on the review of submitted abstracts.
Conference News
On behalf of the organizing committee, we are pleased to announce that the upcoming CELS2 website is now online and article submission is open.

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان